sâmbătă, 8 noiembrie 2008

CORPUL NATIONAL AL POLITISTILOR

Corpul Naţional al Poliţiştilor este organizaţia profesională a poliţiştilor din România, înfiinţată în conformitate cu legea 360 pe 2002 privind statutul poliţistului, şi HG numărul 1305/2002, ambele cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent Corpul Naţional al Poliţiştilor apără şi promovează drepturile şi interesele a peste 60.000 de poliţişti, intervenind prin organele sale de conducere şi executive, având următoarele atribuţiuni:

• întreprind măsuri pentru dezvoltarea, în rândul poliţiştilor, a sentimentului de demnitate, onoare şi ataşament faţă de tradiţiile şi valorile morale pe care aceştia trebuie să le împărtăşească şi să le apere;
• promovează şi susţin în raporturile cu celelalte instituţii ale statului şi cu societatea civilă tradiţiile, interesele şi scopurile generoase urmărite de poliţişti pentru apărarea valorilor şi drepturilor fundamentale ale omului;
• participă, împreună cu structurile specializate, la iniţierea unor acţiuni menite să sporească eficienţa activităţii poliţieneşti
• formulează puncte de vedere în cazul elaborării propunerilor de acte normative care se referă la activitatea poliţiei sau la Statutul poliţistului
• formulează puncte de vedere, potrivit legii şi nivelului ierarhic de competenţă, atunci când este consultat de ministrul administraţiei şi internelor sau, după caz, de inspectorii generali sau directorii generali, cu privire la:
1. emiterea de către ministrul administraţiei şi internelor sau, după caz, de către inspectorii generali ori directorii generali a unor ordine, instrucţiuni sau dispoziţii cu caracter normativ care vizează interesele şi drepturile poliţiştilor, prevăzute la art. 2 alin. (2);
2. înfiinţarea sau reorganizarea unor unităţi de poliţie;
3. organizarea programului de lucru şi acordarea repausului săptămânal;
• la cerere, prin structurile departamentale sau teritoriale, după caz, reprezintă interesele poliţiştilor împotriva cărora au fost dispuse sancţiuni disciplinare şi oferă asistenţă juridică gratuită celor aflaţi în procese pentru fapte săvârşite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
• prin organele de conducere reprezintă profesia de poliţist, împreună cu şefii unităţilor şi organelor poliţieneşti, în raporturile cu organizaţii profesionale şi ştiinţifice, instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu alte persoane juridice şi fizice din ţară şi din străinătate;
• participă la elaborarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru exercitarea profesiei de poliţist, şi acţionează pentru însuşirea şi aplicarea acestuia;
• editează şi gestionează propriile mijloace media, pentru promovarea imaginii, activităţii şi intereselor sale şi ale poliţiştilor;
• ţin şi actualizează permanent evidenţa membrilor săi;
• acordă, la cerere sau din oficiu, în cazuri temeinic justificate, burse şi ajutoare pentru poliţiştii şi/sau membrii de familie ai acestora aflaţi în dificultate materială sau financiară;
• promovează pe plan extern relaţii cu organizaţii şi instituţii profesionale similare, cu care se şi pot asocia;
• instituie distincţii proprii şi conferă diplome de excelenţă şi de onoare;
• organizează activităţi pentru cinstirea eroilor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
• susţin activitatea de cercetare ştiinţifică a poliţiştilor şi a membrilor de familie ai acestora;
• pot presta servicii în domeniul de activitate specific, în condiţiile legii;
• organizează şi desfăşoară activităţi ştiinţifice, culturale şi sportive;
• desfăşoară activităţi de susţinere a intereselor poliţiştilor în faţa autorităţilor interne şi internaţionale;
• exercită orice alte atribuţii, potrivit legii.
Comentarii

Niciun comentariu: