joi, 15 ianuarie 2009

ORDINUL MAI nr. 533 din 01.03.2005

ORDINUL
MINISTRULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 533 din 1.03. 2005
privind unele măsuri pentru eficientizarea activităţii
Corpului Naţional al Poliţiştilor şi structurilor acestuia

Pentru valorificarea experienţei pozitive preluate prin intermediul experţilor pe termen mediu din Comisia delegată de Uniunea Europeană în cadrul Convenţiei PHARE 2002 – continuarea demilitarizării şi descentralizării funcţiilor poliţieneşti şi pentru punerea în practică a recomandărilor formulate de către aceştia, cu privire la atribuţiile şi funcţionarea Corpului Naţional al Poliţiştilor;
Având în vedere aspectele rezultate din aplicarea până la această data a prevederilor normative ce reglementează în principal atribuţiile structurii de mai sus, prezentate de reprezentanţii Corpului Naţional al Poliţiştilor şi propunerile de modificare şi completare ale legislaţiei de referinţă promovate de această strucutură;
În temeiul art.9 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Ministrul administraţiei şi internelor emite următorul
ORDIN :
Art.1 – (1) Structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor competente în domeniu consultă Consiliile departamentale ale Corpului Naţional al Poliţiştilor -denumit în continuare Corpul, cu privire la :
a) numirea şi eliberarea din funcţie a inspectorilor generali ai Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române, a directorilor generali şi directorilor din structurile MAI încadrate cu personal căruia i se aplică prevederile Statului poliţistului, precum şi a adjuncţilor acestora;
b) numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general al D.G.P.M.B., directorilor direcţiilor din cadrul inspectoratelor generale, a inspectorilor şefi ai inspectoratelor judeţene/teritoriale de poliţie/poliţie de frontieră şi a primilor adjuncţi ai acestora ;
c) emiterea de ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ, care vizează drepturile şi interesele legitime ale poliţiştilor;
d) înfiinţarea sau reorganizarea unor unităţi de poliţie;
e) acordarea gradelor profesionale ofiţerilor de poliţie membrii ai Corpului în alte condiţii decât la termen;
(2) Inspectorii generali/directorii generali, directorul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti/inspectori şefi/similari, după caz, consultă Consiliile departamentale/teritoriale ale CNP, cu privire la:
a) numirea şi eliberarea din funcţie a adjuncţilor directorului general al D.G.P.M.B., directorilor direcţiilor din cadrul inspectoratelor generale şi a inspectorilor şefi ai inspectoratelor judeţene/teritoriale de poliţie/poliţie de frontieră;
b) emiterea de dispoziţii cu caracter normativ, care vizează drepturile şi interesele legitime ale poliţiştilor;
c) organizarea programului de lucru şi acordarea repausului săptămânal;
d) acordarea gradelor profesionale agenţilor de poliţie membri ai Corpului în alte condiţii decât la termen;
e) instituirea şi acordarea de recompense, felicitări sau alte distincţii pentru membrii Corpului.
Art.2 – Structurile de management resurse umane din cadrul unităţilor încadrate cu personal căruia i se aplică prevederile Statului poliţistului solicită reprezentanţilor Consiliilor teritoriale ale Corpului :
a) avizul pentru organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante cu personal din sursă externă;
b) să asiste la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/examenelor pentru promovarea în funcţii a poliţiştilor, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor ori încadrarea de personal din sursă externă ;
c) participarea în comisiile constituite în vederea susţinerii examenelor de definitivare în profesie pentru poliţiştii debutanţi şi pentru cei încadraţi direct.
Art.3 – (1) La solicitarea membrilor săi, Corpul asigură consilierea în cadrul procedurilor de verificare a activităţii profesionale, precum şi a procedurii disciplinare.
(2) Structurile cu atribuţii în efectuarea controalelor şi cercetărilor desfăşurate în cadrul activităţilor de la alin.(1) vor pune la dispoziţia reprezentantului Corpului desemnat în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, materialele de control şi cercetare.
Art.4 - În cazul aplicării sancţiunilor disciplinare poliţiştilor, şefii competenţi vor dispune aceste măsuri după consultarea reprezentanţilor Corpului de la nivelul structurii din care face parte poliţistul, care sunt obligaţi să-şi exprime avizul consultativ în termen de 48 de ore de la solicitare;
Art.5 – Începând cu data prezentului ordin, membrii cu funcţii de conducere în cadrul Corpului participă la şedinţele de conducere organizate în structurile MAI, după cum urmează:
a) preşedintele Corpului participă la şedinţele Colegiului de conducere al MAI;
b) preşedinţii consiliilor departamentale participă la şedinţele de conducere ale inspectoratelor generale/direcţiilor generale/ similare la nivelul cărora sunt constituite;
c) preşedintele Consiliului Corpului al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti participă la şedinţele Consiliului de conducere al DGPMB, iar preşedinţii consiliilor teritoriale de la sectoarele de poliţie participă la şedinţele de lucru organizate de acestea;
d) preşedinţii consiliilor teritoriale participă la şedinţele de conducere ale inspectoratelor judeţene/teritoriale de poliţie/poliţie de frontieră sau ale structurilor teritoriale similare, la nivelul cărora sunt constituite;
Art.6 – (1) În scopul medierii şi soluţionării eventualelor neînţelegeri apărute între structurile prevăzute la art.1 şi Corp, se înfiinţează Comisia de mediere – ca organ calificat de mediere –constituită din 6 membri, astfel :

a) trei membri cu funcţie decizională din conducerea ministerului, desemnaţi de ministru, care nu fac parte din Corp;


b) trei membri reprezentând nivelul naţional, departamental şi teritorial al Corpului, care vor fi aleşi de Consiliul naţional al Corpului cu majoritate simplă;

(2) Comisia are următoarele atribuţii :
a) mediază eventualele neînţelegeri apărute între structurile MAI şi Corp şi prezintă conducerii ministerului propuneri de soluţionare;
b) în cazul demisiei în bloc a Consiliului naţional al Corpului, impulsionează şi supraveghează organizarea şi desfăşurarea noilor alegeri;
c) urmăreşte realizarea transmiterii către Corp a subvenţiilor acordate de la bugetul central conform legii;
d) analizează şi avizează măsurile disciplinare propuse împotriva membrilor aleşi în organele de conducere ale CNP;
(3) Comisia se întruneşte la solicitarea ministrului adminisitraţiei şi internelor sau a preşedintelui CNP;
(4) Lucrările Comisiei se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, semnat de toţi membrii, în care se menţionează propunerile rezultate în urma medierii.
Art.7 - Prezentul ordin intră in vigoare la data de 1.03.2005

Niciun comentariu: