marți, 3 februarie 2009

LEGISLATIA CONTABILITATII

LEGISLATIA CONTABILITATII

Principalul act normativ care reglementeaza domeniul contabilitatii este Legea contabilitatii
nr. 82/1991.
În literatura de specialitate, contabilitatea financiara (sau generala) se organizeaza si se conduce conform unor norme unitare care au caracter obligatoriu pentru toate unitatile patrimoniale sau cu caracter non-patrimonial si are ca obiectiv principal furnizarea de informatii destinate atat entitatii insasi, cat si tertilor.
Conform art. 1 din Legea contabilitatii, obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii,
respectiv a contabilitatii financiare, si dupa caz, a contabilitatii de gestiune, revine:
− societatilor comerciale;
− societatilor/companiilor nationale;
− regiilor autonome;
− institutelor nationale de cercetare-dezvoltare;
− societatilor cooperatiste si celorlalte persoane juridice;
− institutiilor publice;
− asociatiilor si celorlalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial;
− persoanelor fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri.

1. Organizarea si conducerea contabilitatii
Persoanele prevazute mai sus organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in partida
dubla, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau
alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa
aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de
organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.
Contabilitatea poate fi organizata si condusa pe baza de contracte de prestari de servicii in
domeniul contabilitatii, incheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii,
membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte si care
nu au personal incadrat cu contract individual de munca, potrivit legii, pot incheia contracte
de prestari de servicii in domeniul contabilitatii, cu societati comerciale de expertiza contabila
sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Incheierea contractelor se face cu
respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii.
In conformitate cu dispozitiile legale, raspunderea pentru organizarea si conducerea
contabilitatii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligatia gestionarii unitatii respective.
Pe de alta parte, legea reglementeaza si contabilitatea publica sau contabilitatea institutiilor
publice care asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de
venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului
general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului
asigurarilor sociale de stat, fondurilor speciale, precum si a conturilor anuale de executie ale
bugetelor locale si care cuprinde:
− contabilitatea veniturilor si cheltuielilor bugetare, care sa reflecte incasarea veniturilor
si plata cheltuielilor aferente exercitiului bugetar;
− contabilitatea trezoreriei statului;
− contabilitatea generala bazata pe principiul constatarii drepturilor si obligatiilor, care sa
reflecte evolutia situatiei financiare si patrimoniale, precum si a excedentului sau a
deficitului patrimonial;
− contabilitatea destinata analizarii costurilor programelor aprobate.
2. Aspecte privind inregistrarile in contabilitate
Conform legii, operatiunile patrimoniale se inregistreaza in contabilitate cronologic, ceea ce
presupune ca orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul
efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel
calitatea de document justificativ.
Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala, iar contabilitatea operatiunilor
efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta, potrivit reglementarilor
elaborate in acest sens.
Pentru necesitatile proprii de informare, persoanele care au obligatia tinerii contabilitatii, cu
exceptia institutiilor publice, pot opta pentru intocmirea situatiilor financiare si intr-o alta
moneda.
Inregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie
sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz.
Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala, iar valoarea
actiunilor emise sau a altor titluri, precum si varsamintele efectuate in contul capitalului
subscris se reflecta distinct in contabilitate.
Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si datorii se tin pe categorii, precum
si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
Persoanele care au obligatia tinerii contabilitatii sunt obligate totodata sa efectueze
inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel
putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum
si in alte situatii prevazute de lege.
Ministerul Economiei si Finantelor poate aproba exceptii de la regula inventarierii anuale
pentru unele bunuri cu caracter special aflate in administrarea institutiilor publice, la
propunerea ordonatorilor principali de credite.

3. Registrele de contabilitate
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare,
iar intocmirea, editarea si pastrarea lor se efectueaza conform normelor elaborate de
Ministerul Finantelor Publice.
Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care
stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor
prevazute mai sus, timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in
cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50
de ani.

4. Situatiile financiare anuale
Documentele oficiale de prezentare a situatiei economico-financiare a persoanelor care au
obligatia tinerii contabilitatii sunt situatiile financiare anuale.
Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare
anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic, durata exercitiului financiar fiind de 12
luni.
Conform dispozitiilor legale, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
− pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine,
cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii,
inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurarereasigurare
si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar
difera pentru societate;
− pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu
exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii,
inscrise in Registrul general, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurarereasigurare
si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar
difera pentru societatea-mama.
Societatile comerciale care detin participatii in capitalul altor societati comerciale, denumite
societati comerciale de grup, vor intocmi si vor prezenta si situatii financiare anuale
consolidate, in conformitate cu reglementarile specifice elaborate de Ministerul Finantelor
Publice in acest scop.
Intocmirea situatiilor financiare anuale trebuie sa fie precedata obligatoriu de inventarierea
generala a elementelor de activ si de pasiv si a celorlalte bunuri si valori aflate in gestiune si
administrare, potrivit normelor emise in acest scop de Ministerul Finantelor Publice.
Precizam ca, pentru persoanele juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu
directivele Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de
Contabilitate, situatiile financiare anuale se compun din: bilant, cont de profit si pierdere,
situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si
note explicative.
Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile
armonizate sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari,
persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.
Un exemplar al situatiilor financiare anuale va fi depus la directia generala a finantelor
publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termen de 150 de zile de la incheierea
exercitiului financiar.
Pe de alta parte, persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea
Reglementarilor armonizate intocmesc situatii financiare anuale simplificate, armonizate cu
directivele europene, care se compun din: bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si
note explicative.
Un exemplar al situatiilor financiare anuale va fi depus la directia generala a finantelor
publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in termen de 120 de zile de la incheierea
exercitiului financiar.
Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a administratorului,
ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unei unitati prin care
isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
− politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in
conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
− situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei
financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
− persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

5. Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla
Sunt obligati sa organizeze contabilitatea in partida simpla:
− contribuabilii care obtin venituri din activitati independente. Veniturile din activitati
independente cuprind:
− veniturile comerciale; sunt considerate venituri comerciale veniturile din
fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii, precum si din
practicarea unei meserii;
− veniturile din profesii libere; constituie venituri din profesii libere veniturile
obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert
contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare,
arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod
independent, in conditiile legii;
− veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod
individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
− contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole si opteaza pentru determinarea
venitului net din acea activitate.
Evidenta contabila in partida simpla se conduce in conformitate cu Normele metodologice
aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1040/2004.

6. Regim sanctionator
Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat,
potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:
− detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi
si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie inregistrate in
contabilitate;
− nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire,
printre altele, la:
− utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
− intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate
operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada
la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea
documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
− efectuarea inventarierii;
− intocmirea si auditarea situatiilor financiare anuale;
− depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor a
situatiilor financiare anuale;
− intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Economiei si
Finantelor a situatiilor financiare periodice sau a raportarilor contabile
stabilite potrivit legii.
− prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu
privire la identificarea persoanei raportoare.


7. Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial
Prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1969/2007, au fost aprobate reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.
Conform prevederilor, aceste reglementari sunt obligatorii pentru asociatii, fundatii sau alte
organizatii de acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase,
precum si pentru alte persoane juridice infiintate in baza unor legi speciale, in scopul
desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, sa conduca
contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
Astfel, persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale care
cuprind: bilant, contul rezultatului exercitiului, notele explicative la situatiile financiare anuale.
Situatiile financiare anuale vin sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei
financiare, excedentului sau deficitului privind activitatile fara scop patrimonial si activitatile
cu destinatie speciala.
Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice fara scop patrimonial
cu sediul sau domiciliul in Romania organizeaza si conduc contabilitatea proprie pana la nivel
de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare anuale.

Niciun comentariu: