luni, 16 februarie 2009

NORME METODOLOGICE

Norme metodologice privind perfecţionarea pregătirii profesionale, asigurarea asistenţei juridice

HOTĂRÂREA

Nr.117 din 28.01.2009În conformitate cu prev.art.35, al 1 şi 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor, aprobat prin H.G.R. nr.1305/2002, modificată şi completată, Consiliul Naţional al Corpului Naţional al Poliţiştilor întrunit în şedinţa din 28.01.2009, hotărăşte:

Art.1 Aprobă ,,Normele metodologice privind perfecţionarea pregătirii profesionale, asigurarea asistenţei juridice, acordarea de ajutoare, recompense, sprijin financiar şi premii în obiecte din fondurile C.N.P.’’, aşa cum au fost modificate şi completate pe timpul dezbaterilor.

NORME METODOLOGICE

privind perfecţionarea pregătirii profesionale, asigurarea asistenţei juridice, acordarea de ajutoare, recompense şi premii în obiecte din fondurile Corpului Naţional al Poliţiştilor

Potrivit prevederilor articolelor 36 lit."e", 41literele "g", "i" şi "j" şi 49 alin. 1 din H.G.R. 1305/2002 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor, fondurile băneşti ale Corpului pot fi utilizate pentru:

- perfecţionarea pregătirii profesionale, acordarea de burse şi de ajutoare;

- crearea unor instituţii cu scop ştiinţific;

- investiţii legate de dotarea cu mijloace adecvate activităţilor Corpului;

- cheltuieli administrativ-gospodăreşti;

- asistenţă juridică acordată membrilor;

- cumpărarea şi administrarea unor hoteluri, case de odihnă şi cluburi ale poliţiştilor;

- recompensarea membrilor Corpului care s-au remarcat în mod deosebit.

În conformitate cu prevederile legale menţionate se stabilesc normele de acordare a diferitelor forme ajutoare membrilor Corpului, astfel:

Art.1 Corpul Naţional al Poliţiştilor, pentru îndeplinirea caracterului social, poate acorda membrilor săi ajutoare, asistenţă juridică, recompense, sprijin financiar, astfel:

a) ajutoare în caz de:

- deces;

- vătămare corporală gravă survenită în timpul şi ca urmare a serviciului;

- îmbolnăviri grave pentru care C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. nu acordă ajutor sau nu compensează în totalitate tratamentul;

b) asistenţă juridică pentru faptele săvârşite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

c) acordarea de cadouri unor delegaţii oficiale, cât şi poliţiştilor care au obţinut rezultate deosebite în plan profesional, artistic, cultural sau sportiv;

d) recompense

e) sprijin financiar;

f) alte tipuri de ajutoare.

Art.2 Ajutorul pentru cheltuieli de înmormântare se poate acorda poliţiştilor şi membrilor de familie, respectiv soţ/soţie, copii şi părinţii poliţistului care are calitatea de membru. Documentele necesare acordării acestui tip de ajutor umanitar sunt:

* cererea scrisă a poliţistului sau a unuia din membrii de familie, care să cuprindă contul IBAN şi filiala băncii unde se solicită virarea sumei respective;
* copie certificatului de deces;
* copie certificat de căsătorie, în cazul solicitării de ajutoare pentru soţ/soţie;
* copie certificat de naştere pentru copii;
* copia C.I. a persoanei care ridică ajutorul.
* copie fluturaş salariu;

Documentele menţionate se depun la Consiliului teritorial şi se aprobă prin rezoluţia semnată de preşedintele organizaţiei şi viza trezorierului

Cuantumul acestui tip de ajutor este în sumă de 1000 RON pentru poliţist, soţ/soţie/copii aflaţi în întreţinere şi de 500 RON pentru părinţii poliţistului care are calitatea de membru.


Art.3 Acordarea de ajutor umanitar în caz de vătămare corporală gravă a poliţistului aflat în timpul serviciului, aşa cum este definită la art.182 Cod Penal, şi îmbolnăviri grave ale poliţistului şi familiei acestuia (soţ/soţie şi copii aflaţi în întretinere), atunci când C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. nu acordă ajutor sau nu compensează în totalitate tratamentul , se face pe baza următoarelor documente:

* cererea poliţistului vătămat sau a unuia din membrii de familie (soţ/soţie, copii, părinţi), în situaţia în care acesta nu are capacitatea fizică sau psihică de a o face, care să cuprindă contul IBAN şi filiala băncii unde se solicită virarea sumei respective;
* certificat medical din care să rezulte diagnosticul şi zilele de spitalizare sau tratament;
* documente din care să reiasă demersurile efectuate la Casa de Sănătate pentru decontarea cheltuielilor;
* referat al Consiliului teritorial care să evalueze valoric necesităţile financiare şi propunerea cuantumului ce urmează a fi acordat;
* copia C.I. a persoanei care ridică ajutorul.
* copie fluturaş salariu

Evaluarea ajutorului ce va fi acordat va avea la bază următoarele criterii:

* diagnosticul stabilit;
* numărul de zile de spitalizare şi incapacitate temporară de muncă;
* tratamentul ce a fost administrat sau în curs de administrare.

Cuantumul ajutoarelor ce se pot acorda:

* până la 1500 RON, cu aprobarea preşedintelui Consiliului teritorial;
* peste 1500 RON, fără a depăşi 5000 RON, la propunerea Biroului Executiv Central, cu avizul trezorierului general şi a comisiilor de specialitate şi aprobarea preşedintelui Corpului.

Acest tip de ajutor se acordă o singură dată pentru aceeaşi persoană.

În ambele situaţii, este necesară întocmirea unei note de fundamentare ce va fi supusă aprobării Consiliilor teritoriale, departamentale sau centrale, după caz.

În cazul în care poliţiştii solicită ajutoare de la nivel central, cererile trebuie să fie verificate şi avizate de către Consiliul teritorial sau departamental , după caz.

Art.4 Asistenţa juridică pentru fapte săvârşite în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu( mai puţin faptele de corupţie sau asimilate acestora) poate consta în:

* angajarea unui apărător ales (avocat);
* punerea la dispoziţie a materialelor ce pot fi administrate ca probe ori mijloace de probă sau practică judiciară, conform prevederilor art.8, lit."h" din H.G.R. 1305/2002.

Pentru sancţiunile disciplinare şi calificativele anuale, contestate în instanţă de către poliţişti, nu se asigură asistenţă juridică(angajare avocat).

În cazul angajării unui apărător, încheierea contractului de asistenţă juridică se va efectua prin negociere cu avocatul, în prezenţa unui membru împuternicit prin decizia scrisă a Consiliului teritorial al Corpului.

Orice solicitare aprobată va fi transmisă în scris la B.E.C.

Cuantumul onorariului negociat cu apărătărul poate fi de cel mult 1000 RON, dacă apărarea se face pentru 1 la 3 poliţişti, şi de cel mult 2000 RON, dacă apărarea se face pentru mai mult de trei poliţişti în aceiaşi cauză.

Pentru cauze complexe, care necesită un volum mare de muncă şi deplasări în teritoriu din partea apărătorului, cuantumul onorariului poate fi negociat la nivel central pentru sume mai mari, care să nu depăşească 3.000 RON, cu avizul trezorierului general şi a comisiilor de specialitate şi aprobarea preşedintelui Corpului.

În toate cauzele, apărătorul ales al poliţistului va solicita cheltuieli de judecată, în vederea recuperării sumelor achitate de către Corp.

Prin cererea în care se solicită angajarea unui apărător, poliţistul va preciza că se obligă să returneze suma acordată de către Corp, în cazul în care hotărârea instanţei este favorabilă acestuia, având obligaţia de a depune Hotărârea instanţei rămasă definitivă şi irevocabilă la Consiliul care a încheiat contractul de asistenţă juridică şi de a urmări recuperarea sumei prevăzută în hotărâre cu titlul de cheltuieli de judecată.

În situaţia în care instanţa a pronunţat o hotărâre favorabilă poliţistului şi nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, suma achitată de către Corp, reprezentând onorariu de avocat, va fi recuperată de la poliţistul în cauză.

Art.5 Acordarea de cadouri delegaţiilor oficiale se va efectua în limita sumei de 100 RON/ persoană invitată oficial.

În cazuri deosebite valoarea unitară/persoană poate ajunge la suma de 150 RON, cu avizul trezorierului general şi a comisiilor de specialitate şi aprobarea preşedintelui Corpului, în baza unei note de fundamentare.

Art.6 Acordarea de cadouri sau premii în obiecte poliţiştilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea profesională, culturală sau sportivă se face numai pentru activităţile iniţiate şi organizate de către Corp, la propunerea scrisă a preşedintelului Consiliului teritorial sau departamental, cu avizul prealabil al trezorierului general şi comisiilor de specialitate şi aprobarea preşedintelui Corpului.

Art.7Acordarea sprijinului financiar, se face la propunerea scrisă a preşedinţilor consiliilor departamentale sau teritoriale, după dezbaterea în şedinţele periodice privind activităţile desfăşurate , avându-se în vedere următoarele:

- sprijinul financiar acordat membrilor consiliilor departamentale şi teritoriale se va efectua semestrial din bugetul propriu, cu aprobarea Biroului Executiv Central, funcţie de numarul de membri CNP conform baremurilor aprobate prin Hotărârea nr.78/2007 a Consiliului Naţional al C.N.P.;

- suma stabilită ca sprijin financiar , se repartizează între membrii consiliului, în funcţie de activitatea desfăşurată de fiecare şi analizată de preşedintele consiliului, întocmindu-se un proces verbal în acest sens;

- sprijinul financiar se acordă presedintilor consiliilor departamentale şi teritoriale, trimestrial, din bugetul propriu, cu aprobarea Biroului Executiv Central, funcţie de numarul de membri CNP conform baremurilor aprobate de Consiliul Naţional al C.N.P.;

Art.8 Recompensarea membrilor B.E.C., a celor din comisiile de specialitate şi a personalului tehnico-administrativ, salarizaţi de Corp, se face în conformitate cu O.G. nr.38/2003, la propunerea secretarului general, cu viza trezorierului general şi aprobarea preşedintelui Corpului.

Art.9 Alte tipuri de ajutoare, ca urmare a unor calamităţi naturale, dezastre sau alte evenimente neprevăzute, se pot acorda la propunerea Consiliilor teritoriale, cu avizul comisiilor de specialitate şi aprobarea B.E.C.

Art.10 În toate cazurile în care s-au acordat ajutoare, iar în urma verificărilor s-a constatat că poliţistul care a beneficiat de ajutor nu este membru al C.N.P., în situaţia în care suma nu poate fi recuperată de la poliţist, aceasta va fi imputată reprezentanţilor Corpului care au făcut verificări şi au aprobat nota de fundamentare.

Art.11 Ajutoarele şi sprijinul financiar prevăzute la articolele 2, 3, 4, 5, 6,7 şi 9 nu se supun impozitării, conform prevederilor Legii 571/2003.

Art.12 Prezentele norme se aplică începând cu data de 01.02.2009.

Art.13 Orice alte prevederi contrare se abrogă.Niciun comentariu: