luni, 2 martie 2009

PROIECT DE O R D O N A N Ţ Ă D E U R G E N Ţ Ă

EXTRAS:
Având în vedere necesitatea eliminării tuturor barierelor în calea liberei circulaţii a mărfurilor, aşa cum este garantată de articolele 28 – 30 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, .............în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă
Art. I. – Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
1. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 27 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art.27. – (1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor şi valorilor importante sau celui cu caracter special, prevăzute la art. 25, se dotează cu dispozitive tehnice de pază, alarmare, monitorizare, supraveghere, şi după caz, de avertizare luminoasă, destinate să asigure securitatea persoanelor însoţitoare, a bunurilor, valorilor şi produselor speciale transportate, şi se echipează cu tehnică de transmisiuni radio pe frecvenţele aprobate conform legii.
...
(4) Autovehiculele care în mod curent sunt folosite pentru transportul unor valori de mai mică importanţă vor fi prevăzute cu casete metalice fixate pe caroserie, dotate cu încuietori, sistem de alarmare, şi vor fi însoţite de una sau mai multe persoane, desemnate din cadrul unităţii respective, sau de agenţi de pază.”
2. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art.28. – (1) Conducătorii unităţilor care deţin bunuri, valori şi suporturi de stocare a documentelor, a datelor şi informaţiilor cu caracter secret de stat sunt obligaţi să asigure paza, mijloacele mecano – fizice de protecţie şi sistemele de alarmare împotriva efracţiei în locurile de
păstrare, depozitare şi manipulare a acestora, precum şi în locurile unde se desfăşoară activităţi care au un asemenea caracter.
(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de către Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti ori de inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia se află obiectivul, din punct de vedere al respectării cerinţelor minime de securitate împotriva efracţiei.
(3) Elementele de protecţie mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării şi manipulării bunurilor şi valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracţie, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu normele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecţie mecano-fizice se înţelege: ziduri, plase, blindaje, case de fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri şi folie de protecţie, grilaje, uşi şi încuietori.
(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracţiei se înţelege ansamblul de echipamente electronice care poate fi compus din centrală de comandă şi semnalizare optică şi acustică, detectoare, butoane şi pedale de panică, control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor, corespunzător gradului de siguranţă impus de caracteristicile obiectivului păzit.
(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcţiune a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei, se avizează şi se controlează potrivit prevederilor alin. (2).
(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracţiei se întocmesc în conformitate cu normele tehnice stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.”
3. Articolele 29 şi 31 se abrogă.
4. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 34 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art.34. – (1) Persoanele fizice sau juridice pot desfăşura activităţi de proiectare, instalare şi întreţinere a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei sau de modificare a acestora, numai pe baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, reînnoită la fiecare 3 ani, şi cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informaţii, eliberat în termen de 30 de zile.”
...
(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora şi persoanele fizice care desfăşoară activităţile prevăzute la alin. (1) se avizează de inspectoratele de poliţie judeţene sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe raza căreia societatea îşi are sediul ori persoana fizică, domiciliul.”
5. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins:
„(4) Persoanele fizice sau juridice licenţiate sau autorizate într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, pot desfăşura activităţile prevăzute la alin.(1) şi (3) după notificarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.”
6. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Angajarea personalului cu atribuţii de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat de poliţie, a certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională, a certificatului de cazier judiciar şi, după caz, a avizului poliţiei pentru portarmă.
(2) Pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, atestatul prevăzut la alin.(1) se poate elibera de poliţie pe baza documentelor doveditoare eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă.
(3) Sunt exceptate de la obligaţia obţinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională persoanele prevăzute la art. 39 lit. a) care fac dovada că au avut calitatea de poliţist sau cadru militar.”
7. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 41 - (1) Atestarea personalului pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi de gardă de corp se face, de către Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti ori inspectoratul de poliţie judeţean pe raza căruia persoana îşi are domiciliul sau reşedinţa, după absolvirea cursului de calificare profesională şi promovarea examenului.
(2) Cursurile de calificare profesională sunt organizate de furnizori de formare profesională autorizaţi potrivit legii şi se finalizează prin examinarea absolvenţilor de către o comisie din care fac parte reprezentanţi ai poliţiei şi ai autorităţii responsabile de ocuparea şi formarea profesională.
(3) Tematica cursurilor de calificare profesională se stabileşte prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.
(4) Organizatorul cursului are obligaţia de a aproba înscrierea la cursurile de calificare profesională doar a persoanelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 39 lit.a) – c).
(5) Conducătorii unităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), care deţin secrete de stat sau care desfăşoară activităţi de interes strategic, sunt obligaţi să solicite avizul Serviciului Român de Informaţii, pentru personalul angajat în vederea executării serviciului de pază.”
8. La articolul 55, literele e) şi g) se abrogă.
9. La articolul 60, literele b), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 25 şi art. 27 alin. (1), (2) şi (4);
…………………………………………………………………………………………..
g) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 34 alin. (2) şi (4), art. 41 alin. (4) şi (5) şi ale art.42;
h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracţiei sau de componente a acestora cu încălcarea prevederilor art.28 alin. (6) şi (7), precum şi nerespectarea prevederilor art. 30.”
10. La articolul 61, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice.”
11. Articolul 69 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 69. – Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”
Art. II. – Ordinul comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale prevăzut la art. 41 alin. (3) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, va fi emis în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. III. – Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, se adoptă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Niciun comentariu: