marți, 5 mai 2009

EXTRAS DIN RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI

EXTRAS DIN RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
privind verificarea şi certificarea Situaţiilor Financiare
pe anul 2008.

În conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 - republicată, precum şi Ordinul MEF nr. 1969/2007, privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, Comisia de Cenzori a întocmit Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la verificarea şi certificarea situaţiilor financiare anuale, pe anul 2008, ale organizaţiei profesionale, Corpului Naţional al Poliţiştilor.
Din structura pe elemente a veniturilor şi a cheltuielilor, precum şi din verificarea prin sondaj am constatat că datele înscrise în balanţa de verificare pentru anul 2008 sunt conforme cu documentele primare contabile.
Balanţa de verificare la 31.12.2008, prezintă următoarele informaţii:
• Total venituri = 6.997.421,71 lei (faţă de 6.166.930,55 lei în anul 2007);
• Total cheltuieli = 5.661.314,79 lei (faţă de 4.531.290,40 lei în anul 2007);
• Rezultatul perioadei – excedent = 1.336.106,92 lei;
Lichidităţile înregistrate la data de 31.12.2008 sunt în sumă de 7.144.285,93 lei, faţă de 5.970.294,57 lei la 01.01.2008, deci cu un excedent de 1.173.991,36 lei ):
• Casa =47.523,50 lei,(faţă de 32.866,66 lei la 01.01.2008 );
• Banca = 7.096.762,43 lei, (faţă de 5.936.170,91 lei la 01.01.2008);
În perioada verificată înregistrarea documentelor privind operaţiunile financiar contabile s-a făcut cu respectarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi Ordinul MEF nr. 1969 din 09/2007- privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial .
Datele înscrise în balanţa de verificare corespund cu datele înregistrate în contabilitate, conform Ordinului MF 1753/13.12.2004, privind organizarea şi efectuarea inventarierii.
Cheltuielile efectuate au avut la bază documente justificative aprobate de comisiile de specialitate, trezorierul general şi preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor, în calitate de ordonator terţiar de credite.
De asemenea, veniturile şi cheltuielile au fost realizate şi respectiv efectuate în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a prevederilor stabilite prin „Normele metodologice privind perfecţionarea pregătirii profesionale şi acordarea de ajutoare din fondurile CNP”.
Obligaţiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetului pentru şomaj au fost achitate la zi, inclusiv raportările către instituţiile abilitate au fost întocmite şi depuse în termenul legal.
Situaţiile financiare anuale reflectă activitatea financiar contabilă pe anul 2008 şi sunt întocmite pe baza datelor din balanţa de verificare a conturilor, respectându-se principiul independenţei şi principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere.
Concluziile generale la care s-a ajuns în urma verificărilor efectuate sunt următoarele:
- contabilitatea este ţinută în conformitate cu principiile şi regulile stabilite prin normele legale;
- sunt respectate criteriile prevăzute de standardele naţionale şi internaţionale financiar-contabile.
Aspectele analitice legate de concluziile generale vizează următoarele constatări:
- toate operaţiunile care privesc organizaţia profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor, în anul 2008 au fost înregistrate în contabilitate;
- înregistrările contabile sunt reale, bazate pe documente justificative corespunzătoare care sunt legal întocmite;
- operaţiunile economico-financiare au fost corect evaluate şi au fost contabilizate în conturile şi perioadele corespunzătoare;
- informaţiile contabile au fost corect sintetizate şi centralizate în bilanţ, contul de rezultate, raportul de gestiune şi anexele acestora.
Comisia de Cenzori confirmă realitatea datelor din bilanţ, din contul de rezultate, din raportul de gestiune şi anexele acestora. Aceste documente oferă o imagine fidelă, clară şi completă asupra patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatelor financiare.
Din analiza efectuată asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea economico-financiară a Corpul Naţional al Poliţiştilor în anul 2008 nu s-au constatat cazuri de nerespectare a legilor şi a prevederilor legale în vigoare.


Comisia de Cenzori

Niciun comentariu: