marți, 12 mai 2009

A N U N Ț şi precizări cu privire la sponsorizarea financiară a CNP

Prevederea poate contribui la viabilitatea financiară a unei organizaţii şi reprezintă o metodă de atragere de fonduri. Organizaţia profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor poate exista doar cu ajutorul membrilor, partenerilor, al sponsorilor şi al donatorilor.
Dacă doriti să sprijiniţi organizaţia noastră profesională CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR, prin sponsorizare financiară sau prin cedarea unor bunuri, asemenea fonduri:
* poate reprezenta o ocazie de a promova organizaţia;
* poate contribui la crearea unei relatii mai strânse cu comunitatea;
* poate ajuta organizaţia în alte metode de atragere de fonduri (contribuţii de la persoane fizice);
* poate ajuta organizaţia în campaniile de atragere de voluntari;
* poate contribui la credibilitatea organizatiei;

De ce să sprijiniţi organizaţia profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor ?

AVEM REZULTATE CONCRETE:
Corpul Naţional al Poliţiştilor de la înfiinţare şi până în prezent a participat la:
- susţinerea evenimentului „Săptămâna prevenirii criminalităţii”, organizat de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti pentru care s-au alocat 10.000 lei;
- susţinerea activităţilor organizate cu ocazia Zilei Poliţiei de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti a Zilei Politiei de Frontiera, pentru care s-au alocat 200.000 lei;
- organizarea de evenimente: Ziua femeii, Pomul de Crăciun, Ziua copilului, evenimente cultural-sportive de care au beneficiat peste 30 000 copii ai politistilor pentru care s-au alocat 1.000.000 lei
- acordarea de sprijin financiar pentru dotarea sălilor de sport ale şcolilor de Poliţie din Centrul de Studii Postuniversitare Bucuresti, Scoala Agenti de Politie Slatina, Scoala Pregatire Agenti Politie de Frontiera Orsova, IPJ Bacau si IPJ Satu Mare, in valoare de 230.000 lei;
- dotarea logistică a Spitalului M.I.R.A. „Dr. Gerota” şi a farmaciei „N. Kretzulescu” in valoare de 60.000 lei;
- dotarea logistică a unor spaţii din cadrul poliţiei şi poliţiei de frontieră (aparate aer condiţionat, dozatoare de apă potabilă, tehnică de calcul etc.) în valoare de aproximativ 200.000 lei;
- a organizat două întâlniri de lucru cu preşedinţii organizaţiilor departamentale şi teritoriale la care au fost prezentate conducerii ministerului problemele cu care se confruntă poliţiştii (Braşov, 2006 şi Predeal, 2007), precum şi Congresul al II-lea al CNP (CĂLIMĂNEŞTI -2008);
- Corpul Naţional al Poliţiştilor a acordat sprijin financiar unui număr de 80 de poliţişti care, până la modificarea art. 65 din Legea nr. 360/2002 se aflau în poziţia de „suspendaţi din funcţii” şi nu beneficiau de nici un drept salarial.
- Corpul Naţional al Poliţiştilor a sprijinit aproximativ 400 poliţişti, cărora le-au acordat asistenţă juridică în consiliile de disciplină şi pe parcursul cercetării prealabile, s-a acordat sprijin financiar în valoare de 300.000 lei pentru circa 140 de poliţişti care au avut procese pe rolul diferitelor instanţe de judecată.

SUNTEM O ORGANIZAŢIE PROFESIONALĂ DE ÎNCREDERE ŞI OFERIM UN SERVICIU UTIL TUTUROR POLIŢIŞTILOR

Dacă doriti să sprijiniţi organizaţia noastră profesională CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR, prin sponsorizare financiară sau prin cedarea unor bunuri venim în sprijinul dumneavoastră cu câteva precizări privind evidenţa cheltuielilor în firma pe care o conduceţi:
Deductibilitatea/Nedeductibilitatea elementelor aferente unui contract de sponsorizare si mecenat.
Tratamentul fiscal al cheltuielilor de sponsorizare este prevazut în Legea 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, sub aspectul deductibilităţii şi taxei pe valoarea adaugată, astfel:
- Potrivit prevederilor art.21 alin (4) lit. p. din Codul Fiscal, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat efectuate potrivit legii sunt cheltuieli nedeductibile fiscal, dar pot fi scăzute din impozitul pe profit datorat dacă sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele condiţii:
1. - sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;
2. - nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat ;
- Potrivit art. 128 alin(9) lit.f din Codul fiscal, nu constituie livrare de bunuri „ acordarea de bunuri, în mod gratuit, in cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol, precum si alte destinaţii prevazute de lege, în conditiile stabilite prin norme“ .
- Potrivit acestei precizări nu se colecteaza TVA pentru bunurile respective.
- Potrivit pct.7 alin (4) din HG 44/2004 la Codul Fiscal “Bunurile acordate gratuit in cadrul acţiunilor de sponsorizare şi mecenat nu sunt considerate livrari de bunuri în limita a 3 la mie din cifra de afaceri, determinata potrivit art. 152 alin. (6) din Codul fiscal, şi nu se întocmeste factură fiscală pentru acordarea acestor bunuri”.
Potrivit pct.7 alin (6) din HG 44/2004 incadrarea in limitele prevazute mai sus, “se determina pe baza datelor raportate prin situatiile financiare anuale. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste limite sponsorizarile, actiunile de mecenat sau alte acţiuni prevăzute prin legi, acordate în numerar. Depăşirea limitelor constituie livrare de bunuri şi se colectează taxa pe valoarea adaugată, dacă s-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugată corespunzatoare depăşirii. Taxa pe valoarea adaugata colectată aferentă depăsşirii se calculează şi se include la rubrica de regularizări din decontul întocmit pentru perioada fiscală în care persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adaugată au depus situaţiile financiare anuale, dar nu mai târziu de termenul legal de depunere a acestora”. Conform prevederilor legale precizate, în situatiile în care sunt depăşite limitele stabilite în legislaţia fiscală, pentru partea aferanta depăsirii care corespunde sponsorizarilor în natura se datoreaza TVA.
Referitor la deductibilitatea acestor elementele, putem spune ca acestea sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit, dar pot fi deduse din obligaţia totală a societatii privind impozitul pe profit în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ cele două condiţii mai sus amintite.
PRECIZARE: Avand in vedere prevederile OMFP nr. 171/2004 , modificat prin OMFP nr. 527/2004, pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii destinate acţiunilor de sponsorizare este necesară completarea lunară a borderoului cuprinzând livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii pentru care nu se emite factură fiscală.
3.- Exemple de stabilire a deductibilitatii si TVA aferenta depasirii cheltuielilor de sponsorizare
Exemplul nr.1 :
Societatea încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în valoare de 20.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 02.03.2009.
La calculul profitului impozabil pentru trimestrul IV 2008, contribuabilul prezintă urmatoarele date financiare:
Venituri din vânzarea marfurilor = 1.500.000 lei
Venituri din prestari de servicii = 2.000 lei
Total cifra de afaceri 1.502.000 lei
Cheltuieli privind marfurile = 850.000 lei
Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
Alte cheltuieli de exploatare = 90.000 lei
din care:
20.000 lei sponsorizare
Total cheltuieli 960.000 lei
Presupunand că nu mai sunt alte elemente asimilate veniturilor/cheltuielilor şi nici alte cheltuieli nedeductibile şi venituri neimpozabile, calculul profitului impozabil pentru trimestrul IV 2008 este:
Profitul impozabil = 1.502.000 - 960.000 + 20.000 = 562.000 lei.
Impozitul pe profit = 562.000 x 16% = 89.920 lei.
Avandu-se în vedere condiţiile de deducere prevăzute la art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal (criteriile mai sus menţionate), prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
- 3 la mie din cifra de afaceri reprezinta 4.506 lei;
- 20% din impozitul pe profit (inainte de deducerea cheltuielilor de sponsorizare) reprezinta 17.984 lei.
Suma admisă cu care se diminueaza impozitul pe profit este 4.506 lei, prin urmare pentru trimestrul IV 2008, impozitul pe profit datorat este de:
89.920 - 4.506 = 85.414 lei.
Exemplul nr.2:
Datele sunt aceleasi, dar cheltuielile de sponsorizare s-au realizat astfel:
25% -in numerar, respectiv 5.000 lei;
75% - in natura, respectiv 15.000 lei.
In ceea ce priveste deductibilitatea rationamentul este identic.
Pentru a stabili daca este necesara colectarea de TVA se va proceda astfel:
- Se va compara valoarea sponsorizarilor in natura (15.000 lei) cu valoarea reprezentand 3 la mie din cifra de afaceri (4.506 lei).
- Se va stabili depasirea, care in exemplu nostru este in suma de 10.494 lei.
- Se va calcula taxa pe valoarea adaugata ce se datoreaza pentru depăsire (în conditiile unei cote de TVA de 19%), respectiv:
10.494 * 19% = 1.994
Potrivit pct. 7 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal suma de 1994 lei devine exigibila la data depunerii situatiilor financiare anuale, dar nu mai tarziu de termenul legal de depunere al acestora.

In evidenta contabila acesta obligatie se va inregistra articolul:
6357 = 4428x.
La data la care TVA stabilita potrivit precizarilor de mai sus devine exigibila, acesta se va include in decontul lunar la rubrica de regularizari.
In evidenta contabila acesta operatiune este reflectata prin urmatorul articol:
4428x= 4427
Organizaţia poate exista doar cu ajutorul membrilor şi partenerilor, al sponsorilor şi al donatorilor.
Pentru întrebări, alte informaţii sau sugestii, vă stăm la dispoziţie.
Vă mulţumim!

CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR


C O N T R A C T D E S P O N S O R I Z A R E
Nr._________ din ___________

I. Părţile contractante:
a) Sponsorul _________________________________, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. __________, cu sediul social în localitatea ________________, str. ___________________, nr. ______, judeţul,(sectorul) __________, reprezentat prin administrator/asociat/dl.(d-na.)_______________________, fiul lui ______________ şi _________________, născut la data de ______________ în localitatea _____________, str. ____________________, nr. _______, bloc _______, scara _______, ap. _____, judeţul (sectorul) _______________, (se anexează copii de pe actul constitutiv al societăţii şi de pe actul de identitate al administratorului);
b) Corpul Naţional al Poliţiştilor, cu sediul în Bucureşti, str. Eforie, nr. 3, sector 5, cod fiscal 16311321, având contul nr. RO21BRDE450SV03127894500, deschis la BRD-SMCC Bucuresti, reprezentat prin domnul DOBRESCU IULIAN ALEXANDRU - preşedinte şi domnul BAICU FLOREA - trezorier general.
II. Obiectul contractului:
Sponsorul sprijină Corpul Naţional al Poliţiştilor cu:
- suma de ________________ lei, care va fi virată obligatoriu în contul Corpului Naţional al Poliţiştilor nr. RO21BRDE450SV03127894500, deschis la BRD-SMCC;
- următoarele fonduri fixe sau bunuri materiale ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ la valoarea lor reală de ___________________ lei;
- următoarele servicii______________________ __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ la valoarea lor reală de ___________________ lei;
Sponsorizarea este dedicată unor cheltuieli privind:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
III. Durata contractului:
Obiectul contractului se va realiza până la data de _____________________ .
IV. Drepturi şi obligaţii:
a) Sponsorul beneficiază de toate drepturile şi facilităţile fiscale stabilite de legislaţia în vigoare cu privire la sponsorizări;
b) Corpul Naţional al Poliţiştilor se obligă să utilizeze sumele, fondurile fixe, bunurile materiale sau serviciile numai în conformitate cu Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor, pentru operaţiuni non-profit, în interesul Corpului;
c) Orice litigiu generat de încheierea sau derularea prezentului contract se soluţioneză pe cale amiabilă. În caz de neînţelegere, se poate apela la organele de drept. Forţa majoră apără partea care o invocă şi dovedeşte în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei acestora.
Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR SPONSOR

Niciun comentariu: