marți, 25 mai 2010

DEZBATEREA PROIECTULUI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII nr. 295/2004 PRIVIND REGIMUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR,

PUNCT DE VEDERE:

1.- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor a fost modificată prin :
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 141/2004
- Legea nr. 235/2007
- O.U.G. nr. 26/2008 publicată în MOF nr. 203 din 17/03/2008
- Legea nr. 152/2008 publicată în MOF nr. 544 din 18/07/2008
- Legea nr. 268/2008 publicată în MOF nr. 767 din 14/11/2008.
Din anul 2009 doi parlamentari au iniţiat un Proiect de lege, care are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, cu un nou articol, art. 11, în sensul exceptării de la aplicarea legii a arcurilor, praştiilor, buzduganelor, ciocanelor şi dălţilor de luptă, spadelor, pumnalelor, suliţelor şi lăncilor, folosite de membrii cluburilor sportive de specialitate precum şi a organismelor care au ca obiect de interes aspecte de natură culturală, istorică şi de cultivarea tradiţiilor, recunoscute ca atare de lege.
Guvernul nu a susţinut proiectul de lege, iar Consiliului Legislativ cu avizul nr. 1100 din 29 septembrie 2009 a avizat negativ acest proiect de lege.
În urma dezbaterilor, în şedinţa din 13 aprilie 2010, cu majoritate de voturi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a propus plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege, deoarece Ministerul Administraţiei şi Internelor a elaborat un proiect de act normativ pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, act normativ ce va cuprinde şi aspectele pe care iniţiatorii acestui proiect de lege le propun.
Totuşi, în urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 13 aprilie 2010 şi a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege, iar SENATUL l-a considerat adoptat, în condiţiile art.75, alin 2,teza a III-a din Constituţia României republicată.

PROPUNEM : Aspectele pe care iniţiatorii acestui proiect de lege le-au propus să fie luate în considerare.

2.- Referitor la DEZBATEREA PROIECTULUI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII nr. 295/2004 PRIVIND REGIMUL ARMELOR ŞI MUNIŢIILOR, iniţiat de M.A.I. care a fost în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor la secţiunea Legislaţie / transparenţă decizională, iar în urma studierii şi a discuţiilor purtate cu poliţiştii cu atribuţiuni în domeniu, rezultă că în general sunt cuprinse toate aspectele ivite în practică.
Apreciem modificările propuse în vederea susţinerii modificării legii, cu privire la:
- Deţinerea armelor se va face în condiţii mult mai exigente, urmând ca permisul de port armă să fie acordat pe o perioadă de 5 ani, potrivit proiectului elaborat.
- De asemenea, traficul de arme se va pedepsi cu închisoarea de la 3 la 8 ani, urmând ca şi tentativa să se pedepsească.
- Modificarile propuse au în vedere şi alinierea la legislaţia europeană, implementând Directiva 2008/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi al deţinerii de arme.
- Din legislaţia comunitară au fost preluate definiţiile armei de foc, a pieselor şi componentelor esenţiale, a fabricării şi traficului ilicit de arme. De asemenea, au fost preluate prevederile referitoare la marcarea şi dezactivarea armelor, precum şi la activitatea armurierilor şi intermediarilor.
- Potrivit proiectului, va fi considerată armă de foc “orice armă portabilă cu ţeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie, se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonţ sau un proiectil prin acţiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc şi ca urmare a construcţiei sale sau a materialului din care este confecţionat poate fi rapid transformat în acest scop”.
- De asemenea, proiectul incriminează ca infracţiuni traficul ilicit şi fabricarea ilicită de arme şi muniţii. Conform proiectului, achiziţionarea, vânzarea, livrarea, mutarea, transferul sau tranzitul armelor de foc, al pieselor sau al muniţiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/către teritoriul unui alt stat, dacă autorităţile competente române şi/sau autorităţile competente din acel stat nu autorizează aceste operaţiuni sau dacă armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi va fi considerată infractiune de trafic ilicit, pedeapsa fiind închisoarea 3 la 8 ani. In acelaşi timp, producerea sau asamblarea de arme de foc, de piese sau de muniţie pentru acestea din orice componente esenţiale traficate ilicit, sau fără marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile prezentei legi, constituie infracţiune de fabricare ilicită se va pedepsi cu închisoarea de la 2 la 8 ani. Pentru ambele situaţii, se va pedepsi şi tentativa.
- Totodată, se propune eliminarea barierei în calea liberei circulaţii a bunurilor în cadrul pieţei interne, fiind exceptate de la cerinţa de omologare armele şi muniţiile fabricate în statele membre ale Uniunii Europene, iar persoana ar putea circula pe teritoriul UE, împreuna cu armele aflate în proprietatea sa, prin emiterea unui pasaport european.
Proiectul de act normativ modifică şi condiţiile de acordare a dreptului de deţinere, port şi folosire a armelor cu gaze. Astfel, această categorie de arme va fi supusă regimului autorizării, similar regimului aplicabil armelor neletale de autoapărare cu bila de cauciuc/cu aer comprimat.
Potrivit proiectului, persoanele interesate de deţinerea unei arme trebuie să depună o cerere de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor la Direcţia Generală de Poliţie, ori Inspectoratul judeţean de poliţie, urmând ca aceasta să fie soluţionată în termen de 45 de zile de la data primirii.
In acelasi timp, se prevede că durata valabilităţii permisului de armă să fie de 5 ani, termen ce se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri. Valabilitatea permisului de armă ar putea fi prelungită, însă, de către autoritatea competentă pentru o perioada de 5 ani dacă titularul îndeplineşte condiţiile impuse de lege, iar armele destinate folosirii in condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodică.
Dreptul de deţinere a armelor poate fi, de asemenea, anulat sau suspendat.
In nota de fundamentare se arată că, pentru toate categoriile de arme neletale supuse autorizarii, se stabilesc condiţii mai restrictive privind procurarea şi deţinerea acestora, în considerarea persoanei solicitantului.

- De asemenea, MAI instituie şi obligaţii pentru armurierii care desfăşoară operaţiuni de producere a armelor şi muniţiilor, referitoare la:
a) deţinerea unui sistem de control al procesului de producere, asamblare, modificare, prelucrare, experimentare, dezactivare, casare şi distrugere a armelor letale şi neletale, în care să fie evidenţiate atât armele, componentele esenţiale ale acestora cât şi rebuturile;
b) constituirea unor registre în care să se ţină evidenţa operaţiunilor cu
arme şi muniţii, respectiv instituirea obligaţiei de a le prezenta, pentru
control, organelor competente;
c) solicitarea avizului poliţiei pentru persoanele angajate să facă operaţiuni cu arme şi muniţii;
d) deţinerea unor spaţii destinate efectuării operaţiunilor de producere a
armelor şi muniţiilor, asigurate cu amenajări tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliţie şi conectate la dispecerate de alarmare şi intervenţie specializate;
e) deţinerea unor spaţii corespunzătoare, destinate depozitării armelor,
precum şi a unor spaţii destinate exclusiv depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie, autorizate de inspectoratul teritorial de muncă.
Se prevede îndeplinirea urmatoarelor condiţii pentru ca o persoană să poată procura o armă letală:
a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) deţin calitatea impusă de lege, atestată prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor;
c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 1 an pentru infracţiuni comise cu intenţie, sau pentru infracţiuni prevăzute de prezenta lege cu excepţia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea;
d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, prevăzute în Codul penal, Partea specială, titlurile I - III, titlurile X şi XI şi la art. 239, 264, 266 - 272, 279 – 281, 312 şi 317 - 322, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr.407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de prezenta lege, precum şi pentru orice alte infracţiuni săvârşite cu violenţă;
e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi folosi arme şi muniţii;
f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;
g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
h) nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizării;
i) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

3. - Totodată, apreciem şi modificările aduse în beneficiul colecţionarilor de arme, respectiv pct.33 modificarea art.29, unde la punctul 2 se stipulează: “Colecţionarii de arme pot fi autorizaţi să folosească, în condiţiile legii, armele deţinute în colecţie cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice”.
Dar anexa proiectului legii, nu ţine seama de Directiva 91/477 a CEE privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme. În articolul 2 alin. 2 al acestei Directive se specifică că: “ prezenta directivă nu se aplică achiziționării și deținerii, conform legislației interne, de arme și muniții de către forțele armate, poliție sau serviciile publice, de către colecționarii și organismele de natură culturală și istorică în ceea ce privește armele și recunoscute ca atare de statul membru pe teritoriul căruia sunt stabilite. Acestea nu se aplică nici în cazul transferurilor comerciale de arme și muniții de război”.
Practic prin aplicarea anexei, la pct.12,13,14,19, se neagă dreptul colecţionarilor români de a putea deţine arme scurte (din categoria celor enumerate), deoarece sunt interzise, iar colecţionarii onesti se vor vedea puşi în situaţia de a “distruge” sau “vinde” în străinătate aceste obiecte de patrimoniu de o valoare inestimabilă şi practic neînlocuibile.
ARGUMENT: Orice cetăţean care deţine o arma, chiar şi colectionar, are o mare responsabilitate şi dacă va încalca legea trebuie să răspundă în faţa societăţii, dar totuşi trebuie să avem grijă şi de bunurile din Patrimoniul Cultural Naţional.

PROPUNEM : Punerea Anexei în concordanţă cu Directiva 91/477 a CEE.

4.- În proiect se prevede că arma de apărare şi pază va putea fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a urmatoarelor condiţii:
a) trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată;
b) să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier;
c) trebuie să stea în permanenţă introdusă în toc, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;
d) să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nici o formă, altor persoane, cu exceptia armurierilor, intermediarilor, organelor de poliţie competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
e) deţinătorul să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poa rtă arma asupra sa.
Cu toate că proiectul prevede îndeplinirea cumulativă a unor condiţii pentru ca arma de apărare şi pază să fie purtată numai de către titularul permisului, proiectul de act normativ nu stabileşte şi UZUL DE ARMĂ, pentru titularul permisului, acesta a rămas legiferat tot prin vechea lege, respectiv prevederile art. 46 - 52, din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor.
Legea în vigoare prevede că “Uzul de armă de către persoanele fizice” se limitează la situaţia "legitimei apărări" şi, după caz, a "forţei majore", aşa cum sunt prevăzute şi definite aceste noţiuni în legea penală. De la exigenţele acestei reguli este exceptat personalul aparţinând instituţiilor care fac parte din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în situaţiile în care va folosi armele de foc şi muniţia din dotare în condiţiile stabilite de prevederile legale ce le reglementează activitatea.
Conform legii în vigoare la art. 145 alin. 2, se prevede: “Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu excepţia prevederilor art. 46 - 52, care rămân în vigoare pentru fiecare instituţie care are încadrate persoane ce ocupă funcţii care implică exerciţiul autorităţii publice, înarmate cu arme de apărare şi pază, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 43 a condiţiilor în care acestea pot purta şi folosi armele din dotare”.
De asemenea, la art. 43 se prevede: “Condiţiile în care persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice pot purta şi folosi arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atribuţiile acestora”.
ARGUMENT: Prin uz de armă, conform art. 46 se înţelege executarea tragerii cu armă de foc asupra persoanelor sau bunurilor, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor.
Persoanele care sunt dotate cu arme de foc pot face uz de armă pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în următoarele situaţii:
a. împotriva acelora care atacă militarii aflaţi în serviciul de gardă, pază, escortă, protecţie, menţinerea şi restabilirea ordinii de drept, precum şi împotriva celor care, prin actul săvârşit, prin surprindere, pun în pericol obiectivul păzit;
b. împotriva acelora care atacă persoanele învestite cu exerciţiul autorităţii publice sau cărora, potrivit legii, li se asigură protecţie;
c. împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă ilegal în sau din unităţile, subunităţile militare ori din perimetrele sau zonele păzite - vizibil delimitate - stabilite prin consemn;
d. pentru imobilizarea infractorilor care, după săvârşirea unei infracţiuni, încearcă să fugă;
e. împotriva oricărui mijloc de transport folosit de persoanele prevăzute la punctele b) si c), precum şi împotriva conducătorilor acestora care refuză să oprească la semnalele regulamentare ale organelor abilitate, existând indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune ori că este iminentă săvârşirea unei infracţiuni;
f. pentru imobilizarea sau reţinerea persoanelor cu privire la care sunt indicii temeinice că au săvârşit o infracţiune şi care ripostează sau încearcă să riposteze cu arma sau cu alte obiecte care pot pune în pericol viaţa ori integritatea corporală a persoanei;
g. pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea celor aflaţi în stare legală de detenţie;
h. împotriva grupurilor de persoane sau a persoanelor izolate care încearcă să pătrundă fără drept în sediile sau în perimetrele autorităţilor sau instituţiilor publice;
i. în executarea intervenţiei antiteroriste asupra obiectivelor atacate sau capturate de terorişti, în scopul reţinerii sau anihilării acestora, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii publice;

Pentru ca aceste persoane dotate cu arme de apărare şi pază, (titulari de permis) să poată folosi armamentul din dotare în condiţiile prevăzute de lege, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
- să existe un atac material, direct, iminent, injust, care să pună în pericol viaţa şi sănătatea sa, a persoanei a cărei protecţie o asigură, ori a altor persoane sau să existe ostatici;
- obiectul, perimetrul sau terenul sa fie vizibil delimitat;
- prin consemn, să-i fie date în răspundere persoanele respective ;
- să existe un atac material, direct, injust şi iminent asupra obiectivului, perimetrului sau terenului ori asupra persoanelor date în răspundere sau în încercarea de a fi eliberate;
- prin folosirea armamentului să nu fie pusă în pericol viaţa altor persoane;
- infractorul să fie surprins în flagrant;
- după somaţie să încerce să fugă; în acest caz poate fi executat foc şi asupra pneurilor vehiculelor folosite de infractori pentru a fugi;
- să nu poată fi folosit un alt mijloc pentru imobilizarea infractorului.

În prezent se poate face uz de armă, dar trebuie să respecte următoarele reguli:
- se face uz de armă numai după efectuarea somaţiilor legale.
Somaţiile legale sunt: "Stai" – în caz de nesupunere a celui somat;
"Stai, că trag" - dacă persoana nu se supune nici acestei somaţii verbale, se va trage un foc de avertisment în sus, în plan vertical;
- focul de avertisment trebuie astfel realizat încât pericolul pentru persoană să fie cât mai mult evitat;
- în cazul în care, după executarea somaţiei legale, persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia, trăgând pe cât posibil, la picioare, astfel încât să se realizeze imobilizarea şi să se evite uciderea;
- dacă persoana somată se supune, nu se mai face uz de armă.
În acest caz, se va cere celui în cauză să ridice mâinile şi se va trece la executarea controlului corporal şi al îmbrăcămintei, după care va fi reţinut, procedând după regulile specifice acestei activităţi.
În situaţiile prevăzute de literele a), b), f) si i) se poate face uz de armă fără somaţie, dacă lipseşte timpul necesar pentru aceasta.
În cazul folosirii armelor împotriva autovehiculelor se execută un foc în plan vertical, iar apoi se trage în pneurile acestora în scopul imobilizării.

Uzul de armă se poate face fără somaţie în cazul atacului prin surprindere exercitat asupra, persoanelor dotate cu arme de apărare şi pază (titularului de permis), precum şi pentru reţinerea infractorilor care ripostează cu arme albe, de foc daca lipseşte timpul real pentru somaţie.
Uzul de armă, în condiţiile si situaţiile prevăzute de Legea 17/1996 se face în astfel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseşte arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea morţii acestora.

Daca uzul de armă şi-a atins scopul se încetează recurgerea la un asemenea mijloc. Persoanei rănite trebuie să i se acorde primul ajutor si îngrijiri medicale. Se interzice uzul de armă:
- împotriva copiilor, femeilor vizibil gravide si persoanelor cu semne vădite de invaliditate, cu excepţia cazurilor în care înfăptuiesc un atac armat sau în grup, care pune in pericol viaţa sau integritatea corporală a unei persoane;

- în situaţiile în care s-ar primejdui viaţa altor persoane sau s-ar viola teritoriul, spaţiul aerian sau apele naţionale ale unui stat vecin.

Persoana, care a făcut uz de armă este obligat:

- să raporteze evenimentul de îndată şefului său ierarhic;
- să identifice martorii oculari;
- să asigure, de urgenţă, primul ajutor persoanei rănite prin:
- oprirea hemoragiei;
- pansarea plăgilor,
- imobilizarea membrelor fracturate;
- transportarea victimei la spital şi internarea ei;
- să asigure, când este cazul, paza cadavrului, acoperindu-1 pentru a fi ferit de persoanele curioase;
- să asigure paza locului faptei si a bunurilor personale ale persoanei rănite;
- să înlăture curioşii;
- să păzească locul respectiv pentru a nu fi agresat de prietenii si rudele victimei.

PROPUNEM: Punerea proiectului de acord cu prevederea referitoare la arma de apărare şi pază, cu UZUL DE ARMĂ, care să fie inclus în această lege, iar pentru persoanele care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritatii publice, să fie stabilite tot prin legile speciale, care reglementează atribuţiile acestora.

5.- În proiect la pct.74. se prevede: La articolul 79 alineatului (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
.„b) în cazul activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor şi valorilor: arme letale cu destinaţie utilitară - numai pentru paza sediilor băncilor, centrelor de procesare valori monetare ori casieriilor colectoare, partidelor parlamentare, şantierelor arheologice, sediilor şi punctelor de lucru ale societăţilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor şi intermediarilor, depozitelor de arme, muniţii, materii explozive, substanţe toxice, substanţe stupefiante şi medicamente care conţin substanţe stupefiante, metale preţioase şi pietre preţioase, obiectivelor la care se asigură paza cu jandarmi în cooperare cu societăţile specializate de pază, poligoanelor în care se desfăşoară activităţi cu arme letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinaţie utilitară - pentru activităţile de pază a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii;”
Prin legea nr. 40/2010 pentru modificarea legii nr. 333/3003 la "Art. 25. se prevede: “(1) Paza transporturilor bunurilor si valorilor, constand in sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte inscrisuri de valoare, metale şi pietre preţioase, se asigură cu mijloace de transport anume destinate şi se realizează, dupa caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societăţi specializate de pază şi protecţie, înarmati cu arme de foc, în condiţiile legii”.
PROPUNEM: Punerea proiectului de acord cu legea nr. 333/2003 modificată şi republicată şi includerea/completarea articolul 79 alineatului (2), litera b), în acest sens.

Niciun comentariu: