luni, 29 noiembrie 2010

Cazierul fiscal: o necesitate a anului 2010?

In scopul prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, precum si in scopul intaririi administrarii impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat, Guvernul Romaniei a organizat cazierul fiscal al contribuabililor ca mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor.

Cadrul legal

Inscrierea in cazierul fiscal a persoanelor fizice si juridice a inactivitatii fiscale si a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent fac parte din OUG 46/2009, care modifica Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal.

Ca urmare a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2943/ 2009 (publicat in Monitorul Oficial nr. 764 din 10 noiembrie 2009) va incepe inscrierea efectiva a acestor fapte in cazierul fiscal deoarece s-au aprobat modelul si continutul formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicarea datelor inscrise in cazierul fiscal, in sensul ca se introduc noi formulare in vederea inscrierii, respectiv a actualizarii inscrierilor in cazierul fiscal a inactivitatii fiscale si a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

Prin cazierul fiscal, organizat de Ministerul Economiei si Finantelor la nivel central si la nivelul unitatilor teritoriale competente, se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara.
In cazierul fiscal se inscriu date privind:
- sanctiuni aplicate contribuabililor pentru savarsirea faptelor prevazute in anexa la HG nr. 31 / 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75 / 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal
- masuri de executare silita aplicate contribuabililor in legatura cu faptele prevazute in anexa la HG nr. 31 / 2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea OG nr. 75 / 2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, ramase definitive si irevocabile potrivit prevederilor legale in vigoare.

Pe langa infractiunile si contraventiile din legile fiscale, financiare sau vamale, in cazierul fiscal vor fi inscrise si anumite date legate de insolvabilitate, precum si inactivitatea fiscala. Aceasta masura are repercusiuni in mai multe planuri, intrucat cazierul fiscal se cere la infiintarea unei intreprinderi comerciale, asociatii, fundatii, la autorizarea unei activitati independente etc. Masura a fost luata prin OUG 46/2009, insa procedurile de aplicare au fost stabilite prin Ordinul MFP 2943/2009, in vigoare din 10 noiembrie.

Cazierul fiscal este un mijloc de evidenta si urmarire a disciplinei financiare a contribuabililor. In cazierul fiscal se tine evidenta persoanelor fizice si juridice, precum si a asociatilor, actionarilor si reprezentantilor legali ai persoanelor juridice care au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale sau cele care privesc disciplina financiara.

Potrivit noilor reglementari, pe langa aceste fapte, in cazierul fiscal al persoanelor fizice si juridice se inscriu si:
a) atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilita prin decizie a organului fiscal competent, ramasa definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz;
b) inactivitatea fiscala, declarata potrivit legii. Inactivitatea fiscala se inscrie atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive, cat si al reprezentantilor legali ai acesteia.

Inscrierea raspunderii solidare

Prin inscrierea raspunderii solidare in cazierul fiscal, un numar mult mai mare de contribuabili vor trebui sa suporte consecintele "detinerii" unui asemenea cazier.

Potrivit Codului de procedura fiscala, pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil, raspund solidar cu acesta urmatoarele persoane:
a) persoanele fizice sau juridice care, in cei 3 ani anteriori datei declararii insolvabilitatii, cu rea-credinta, dobandesc in orice mod active de la debitorii care isi provoaca astfel insolvabilitatea;
b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat in-solvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a bunurilor mobile si imobile proprietatea acesteia.
Persoana juridica raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent daca, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul, daca desfasoara efectiv aceeasi activitate sau aceleasi activitati ca si debitorul si daca sunt indeplinite anumite conditii stabilite de lege.
Declararea inactivitatii fiscale (ART.78 din og 92/2003) a unei societati comerciale are consecinte MAJORE in privinta cazierului fiscal al firmei dar si al reprezentantilor legali, asta insemana ca se va inscrie inactivitatea firmei ca si fapta in cazierul fiscal al firmei dar si in cazierul fiscal al administratorului.

Art.2 din OG 75/2001
În cazierul fiscal se ţine evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară, denumiţi în continuare contribuabili

Stergerea faptelor din cazierul fiscal al persoanei fizice se face numai dupa 5 ani de la savarsirea faptei sau in caz de deces . (asa prevede art.7 din OG 75/2001)
Art. 7
(1)Contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:
a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege;
b) a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească constatată prin hotărâre judecătorească;
c) nu au mai săvârşit fapte de natura celor prevăzute la art. 2 într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte;
d) decesul, respectiv radierea contribuabilului.

La 5 august 2010 a fost publicat in MO Ordinul ANAF 2258/2010 privind modificarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi.

La art.78, alin.(5) din CPF (og 92/2003 rep.) se prevede:
"(5) Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică sunt declaraţi inactivi şi le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrag de la efectuarea inspecţiei fiscale, prin declararea unor date de identificare a sediului social care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organele fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat."

DE RETINUT:
Chiar daca se inlatura cauzele care au dus la inactivitatea firmei si aceasta se declara activa fiscal, sau chiar daca firma se radiaza, fapta ramane inscrisa in cazierul fiscal al administratorului timp de 5 ani.

CONSECINTELE INSCRIERII UNEI FAPTE IN CAZIERUL FISCAL al unei persoane fizice (art.8, OG 75/2001):
(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:
a) la înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi a cooperativelor agricole, de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţii legali desemnaţi;
b) la solicitarea înscrierii asociaţiilor şi fundaţiilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de către asociaţii sau membrii fondatori ai acestora;
c) la autorizarea exercitării unei activităţi independente de către solicitanţi;
d) la cesiunea părţilor sociale sau a acţiunilor de către noii asociaţi sau acţionari;
e) la numirea de noi reprezentanţi legali, precum şi la cooptarea de noi asociaţi sau acţionari cu prilejul efectuării majorării de capital social de către noii reprezentanţi legali, asociaţi şi acţionari.

CONCLUZIE:

Cei care suspenda activitatile unor SRL-uri vor trebui sa depuna declaratiile ( sau sa ceara regim derogatoriu) si situatiile financiare si pe perioada suspendarii activitatii altfel firma devine inactiva fiscal cu consecintele de mai sus.

INACTIVITATEA fiscala este un lucru foarte serios datorita consecintelor pe care le are asupra persoanei fizice (administrator) careia i se intocmeste cazier fiscal
Acţionarii şi administratorii firmelor declarate inactive fiscal şi cei pentru care s-a stabilit atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent vor fi înscrişi în cazierul fiscal, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă. "În prezent, este binecunoscut fenomenul autolichidării societăţilor comerciale care acumulează obligaţii bugetare semnificative şi înfiinţarea de noi societăţi de către aceiaşi asociaţi şi/sau administratori, fără ca aceste fapte şi proceduri evazioniste să fie înscrise în cazierul fiscal (...), cu toate că ele prezintă un grad de risc fiscal ridicat", se arată în nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă. Guvernul doreşte limitarea posibilităţii de înfiinţare a unor societăţi noi de către persoanele care şi-au lichidat societăţile cu obligaţii bugetare semnificative prin înscrierea acestor fapte, considerate evazioniste, în cazierul fiscal. "Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va comunica, în termen de maximum 30 de zile de la solicitare, lista asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au fost declarate inactive. Actualizarea cazierului fiscal cu faptele prevăzute la art. 2 alin.(2) (inactivitate fiscală şi atragerea răspunderii solidare - n.r.) se realizează în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă", se arată în proiect. Proiectul de act normativ propune ca în cazierul fiscal să se ţină evidenţa persoanelor fizice şi juridice, precum şi a asociaţilor, acţionarilor şi reprezentanţilor legali ai persoanelor juridice care au săvîrşit fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară. Atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent va fi înscrisă în cazierul fiscal dacă este stabilită prin decizie sau hotărîre judecătorească. Potrivit Legii societăţilor comerciale, nu pot fi fondatori ai unei firme persoanele care sînt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism şi pentru infracţiunile prevazute în legea insolvenţei.

Niciun comentariu: