joi, 28 aprilie 2011

EXTRAS din RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI privind verificarea şi certificarea Situaţiilor Financiare pe anul 2010.

În conformitate cu prevederile articolelor 29, 33.4 şi 34.1 din Legea contabilităţii nr.82/24.12.1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi punctul 220 şi 222 din Ordinul MEF nr. 1969 din 09 noiembrie 2007, privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, Comisia de Cenzori prezintă Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la verificarea şi certificarea situaţiilor financiare anuale, pe anul 2010, ale organizaţiei profesionale, Corpul Naţional al Poliţiştilor, înfiinţată prin Hotărârea Guvernului nr. 1305 din 20 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului Naţional al Poliţiştilor.
În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:
1. - Codul fiscal a fost obţinut la data de 06.04.2004.
2. - Activitatea financiară s-a desfăşurat în perioada 01.01.2010– 31.12.2010.
3. - Conturile verificate, precum şi activitatea desfăşurată de Corpul Naţional al Poliţiştilor în perioada supusă controlului au fost stabilite, şi respectiv desfăşurată sub responsabilitatea Consiliului Naţional al Poliţiştilor şi Biroului Executiv Central, responsabilitatea Comisiei de Cenzori fiind ca, pe baza verificării efectuate să-şi exprime o opinie responsabilă asupra conformităţii conturilor anuale cu normele contabile şi cu reglementările legale.
Menţionăm faptul că în activitatea de verificare desfaşurată atât la analiza detaliată, cât şi la examinarea prin sondaj a unor documente justificative şi situaţii financiare privind valorile şi informaţiile conţinute în conturile anuale ale organizaţiei profesionale Corpul Naţional al Poliţiştilor s-a procedat la verificarea balanţei de verificare anuale în care se reflectă totalul veniturilor, totalul cheltuielilor, excedentul sau deficitul. Micile deficienţe constatate la verificarea actelor de casă de la Biroul Executiv Central au făcut obiectul Informării din 15.02.2011 privind verificarea documentelor de casă, de Comisia de Cenzori pentru anul 2010.

Din structura pe elemente a veniturilor şi a cheltuielilor prezentate în fig. 1 „Situaţia încasărilor şi cheltuielilor” precum şi din verificarea prin sondaj am constatat că datele înscrise în balanţa de verificare sunt conforme cu documentele primare contabile.
Balanţa de verificare la 31.12.2010 şi fişa contului 121 prezintă următoarele informaţii:
• Total venituri = 7.011.146,11 lei, faţă de 6.200.000,00 lei, prevăzut în Bugetul de venituri şi cheltuieli (7.455.012,01 lei în anul 2009);
• Total cheltuieli = 7.501.545,04 lei, faţă de 6.200.000,00 lei, prevăzut în Bugetul de venituri şi cheltuieli (6.724.960,08 lei în anul 2009);
• Rezultatul perioadei – deficit = 490.398,93 lei (faţă de anul 2009 când a fost înregistrat un excedent de 730.051,93 lei);
Lichidităţile înregistrate la data de 31.12.2010 sunt în sumă de 7.457.766,78 lei, faţă de 7.545.303,10 lei la 01.01.2010, deci cu un deficit de 87.536,32 lei:
• Casa = 60.741,43 lei,(faţă de 64.981,43 lei, la 01.01.2010);
• Banca =7.397.025,35 lei (faţă de 7.392.389,43 lei, la 01.01.2010);

De menţionat că în anul 2010 un număr de 33 Consilii Teritoriale au înregistrat deficit: C.T. IJPF TL = 1.970,14 lei, C.T. IJPF BR = 6.339,80 lei, C.T. IJPF IS = 28.840,86 lei, C.T. IJPF GR = 5.245,10 lei, C.T. IJPF SM = 607,25 lei, C.T. IJPF TL = 1.970,14 lei, C.T. IJPF TR = 6.574,43 lei, C.T. IJPF AR = 9.996,50 lei, C.T. DGA = 3.038,43 lei, C.T. Centrul zonal II BZ = 1.132,52 lei, C.T. Centrul Chinologic SB = 3.795,67 lei, C.T. Şcoala ORŞOVA MH = 9.450,13 lei, C.T. Şcoala ORADEA BH = 2.117,73 lei, C.T. Şcoala CÂMPINA PH = 2.598,14 lei, C.T. IPJ BZ = 19.356,00 lei, C.T. IPJ MH = 14.461,78 lei, C.T. IPJ DB = 5.520,00 lei, C.T. IPJ BC = 8.094,33 lei, C.T. IPJ CL = 21.951,40 lei, C.T. IPJ DJ = 41. 149,86 lei, C.T. IPJ SJ = 13.477,08 lei, C.T. IPJ VS = 6.501,49 lei, C.T. IPJ SV = 16.285,65 lei, C.T. IPJ BR = 5.728,06 lei, C.T. IPJ BH = 27.340,40 lei, C.T. IPJ TL = 2.798,07 lei, C.T. IPJ TR = 6.594,13 lei, C.T. IPJ SB = 7.787,37 lei, C.T. IPJ MM = 14.405,76 lei, C.T. IPJ AG = 5.423,17 lei, C.T. IPJ GJ = 12.855, 41 lei, C.T. IPJ AB = 1.397, 39 lei, C.T. IPJ GL = 14.324, 48 lei.

Cheltuielile cu salariile în anul 2010 au fost mai mici, faţă de sumele prevăzute şi aprobate prin Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Corpului, dar şi mai mici faţă de cele achitate în anul 2009 personalului Corpului.
În perioada verificată înregistrarea documentelor privind operaţiunile financiar contabile s-a făcut cu respectarea Legii contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul MEF nr. 1969 din 09 noiembrie 2007 - privind aprobarea reglementărilor contabile
pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
Datele înscrise în balanţa de verificare corespund cu datele înregistrate în contabilitate, conform Ordinului MF 2861/09.10.2009, referitor la Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Contabilitatea s-a ţinut zilnic conform legii 82/1991, legea contabilităţii şi legii 571/2003-modificată cu completările ulterioare, Codul Fiscal, a normelor şi a celorlalte reglementări în vigoare, este corectă şi reflectă operaţiunile desfăşurate, conturile sintetice preluând soldurile din conturile analitice. La baza întocmirii balanţei de verificare au stat conturile analitice respectându-se normele metodologice în vigoare.
Cheltuielile efectuate au avut la bază documente justificative aprobate de comisiile de specialitate, trezorierul general şi preşedintele Corpului Naţional al Poliţiştilor, în calitate de ordonator terţiar de credite.
Registrul de casă este ţinut zilnic, conform reglementărilor în vigoare, iar în urma verificărilor efectuate de către Comisia de Cenzori prin sondaj, ori la solicitarea scrisă a Preşedintelui Comisiei Buget Finanţe şi a Preşedintelui Corpului nu s-au constatat diferenţe între disponibilităţile băneşti şi înregistrările din registrul de casă al Corpului Naţional al Poliţiştilor.
Situaţiile financiare anuale reflectă activitatea financiar contabilă pe anul 2010 şi sunt întocmite pe baza datelor din balanţa de verificare a conturilor, respectându-se principiul independenţei şi principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere.
Nu s-au făcut compensări între elementele de activ şi pasiv din bilanţul contabil şi între venituri şi cheltuieli.
Conturile anuale verificate sunt cele care reflectă:
- Evaluarea principiilor şi metodelor contabile utilizate de Corpul Naţional al Poliţiştilor.
- Organizarea şi desfășurarea evidenţei analitice şi sintetice a elementelor patrimoniale, precum şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii.
- Exactitatea datelor prezentate în balanţa de verificare pe baza datelor înscrise în conturile sintetice şi analitice şi concordanţa între contabilitatea sintetică şi cea analitică.
- Preluarea corectă a datelor în situaţiile anuale pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice, respectarea normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor cu privire la întocmirea, verificarea şi centralizarea raporturilor anuale ale organizaţiilor non profit pe anul 2010.
- Modul de întocmire a situaţiei financiare (contul de excedent sau deficit).
- Respectarea reglementarilor legale generale, a celor specifice, respectiv a Normelor Proprii de Lucru ale Comisiei de Cenzori.
Verificările actelor de casă şi de bancă s-au efectuat şi prin sondaj trimestrial, pe parcursul anului 2010 şi s-au efectuat constatările cu concluziile stabilite, dar s-au efectuat şi recomandările necesare, iar acum verificarea conturilor s-a efectuat prin sondaj, pentru perioada ianuarie - decembrie 2010. Conturile anuale nu comportă anomalii specifice şi dau o imagine fidelă a situaţiei financiar contabile.
Bilanţul contabil a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe baza datelor existente în evidenţa de bază, a inventarierii anuale pe anul 2010 şi a balanţei anuale de verificare a conturilor sintetice şi analitice încheiată.
Înregistrările contabile au fost efectuate în baza prevederilor legale şi a documentelor justificative, în ordine cronologică şi sistematică.
Veniturile şi cheltuielile au fost realizate şi respectiv efectuate în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a prevederilor stabilite prin „Normele metodologice privind perfecţionarea pregătirii profesionale şi acordarea de ajutoare din fondurile CNP”.
Obligaţiile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi bugetului pentru şomaj au fost achitate la zi, inclusiv raportările către instituţiile abilitate au fost întocmite şi depuse în termenul legal.
Concluziile generale la care s-a ajuns în urma verificărilor efectuate sunt următoarele:
- contabilitatea este ţinută în conformitate cu principiile şi regulile stabilite prin normele legale;
- sunt respectate criteriile prevăzute de standardele naţionale şi internaţionale financiar-contabile.
Aspectele analitice legate de concluziile generale vizează următoarele constatări:
- toate operaţiunile care privesc organizaţia profesională Corpul Naţional al Poliţiştilor, în anul 2010 au fost înregistrate în contabilitate;
- înregistrările contabile sunt reale, bazate pe documente justificative corespunzătoare care sunt legal întocmite;
- operaţiunile economico-financiare au fost corect evaluate şi au fost contabilizate în conturile şi perioadele corespunzătoare;
- informaţiile contabile au fost corect sintetizate şi centralizate în bilanţ, contul de rezultate, raportul de gestiune şi anexele acestora.
Comisia de Cenzori confirmă realitatea datelor din bilanţ, din contul de rezultate, din raportul de gestiune şi anexele acestora. Aceste documente oferă o imagine fidelă, clară şi completă asupra patrimoniului, situaţiei financiare şi rezultatelor financiare.
Din analiza efectuată asupra modului în care s-a desfăşurat activitatea economico-financiară a Corpului Naţional al Poliţiştilor în anul 2010 nu s-au constatat cazuri de nerespectare a legilor şi a prevederilor legale în vigoare.

Pentru anul 2011, se recomandă urmatoarele măsuri:

1 - Încadrarea în cheltuielile stabilite prin BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pentru anul 2011, prin efectuarea unei monitorizări mai atente a tuturor cheltuielilor, de către TREZORIERUL GENERAL şi Comisia BUGET FINANŢE;

2 - Acordarea ajutoarelor de orice fel, numai în conformitate cu Normele Metodologice, aprobate prin Hotărârea Consiliului Naţional nr.117/28.01.2009 modificată şi cu aprobările şi documentele stabilite prin aceasta;

3 - Verificarea zilnică a soldului de casă şi semnarea registrului de casă zilnic, numai după verificarea tuturor documentelor ataşate plăţilor/încasărilor efectuate şi cu semnăturile tuturor celor îndrituiţi;

Totodată mai recomandăm:
- Toate sumele de bani din casă să fie achitate numai pe baza unor documente justificative legale şi pentru reflectarea sumelor predate de casierul unităţii, să se întocmească dispoziţie de plată.
- Deplasarea membrilor CNP să se efectuieze numai în urma analizării Referatelor de Necesitate, în Biroul Executiv Central şi cu aprobarea preşedintelui Corpului;

Evidenţa activităţii financiar - contabile a Biroului Executiv Central, pentru anul 2010, care a făcut obiectul verificării de către Comisia de Cenzori, se păstrează în condiţiile prevăzute de lege, de către Comisia Buget Finanţe.
Propunem aprobarea Bilanţului şi a Contului rezultatului exerciţiului încheiat la 31.12.2010.
COMISIA DE CENZORI

Niciun comentariu: